Formularze i ankiety
W związku z udziałem Państwa w doradztwie realizowanym w ramach projektu "Rozpocznij działanie!", pragniemy poznać Państwa opinie i oceny m. in. na temat organizacji i jakości doradztwa. Proszę pamiętać, że nie ma tu ani złych ani dobrych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa więc prosimy Państwa o oceny zgodne z rzeczywistością i Państwa przekonaniem.
Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.
* Płeć
* Czy doradztwo spełniło Pani/Pana oczekiwania pod względem organizacyjnym (sposób przekazywania informacji o terminie doradztwa, termin doradztwa)?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Czy rozkład doradztwa (częstotliwość i długość spotkań) był dla Pana/Pani dogodny?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie doradcy?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Czy doradca wytłumaczył jak przygotować wniosek z załacznikami oraz czy omówił wszystkie sekcje biznesplanu tj. wskazał co w których miejscach należy opisać, na czym się koncentrować, wyjaśnił mechanizmy tworzenia bilansu i rachunku zysków i strat?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Na której z poniższych części doradca skupił się w Pana/Pani opinii najbardziej?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Czy doradca zwracał Pana/ Pani uwagę na konieczności szczegółowego uzasadnienia planowanych kosztów inwestycji i bieżących kosztów działalności?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Która z poniższych części biznesplanu sprawiła Panu/Pani trudność?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Help(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
* Z czego wynikała ta trudność?

* Jak na tę trudność reagował doradca?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

* Czy w ogólnej ocenie doradztwo spełniło Pani/Pana oczekiwania pod względem merytorycznym (w tym wiedza, umiejętności Doradcy, sposób prowadzenia zajęć)?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Dodatkowe uwagi lub sugestie dotyczące doradztwa